ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ กสอ.  (ระบบ Member กสอ.) เป็นระบบงานภายในสำหรับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการให้บริการแก่ผู้ประกอบการให้แต่ละปีงบประมาณ ใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
สำหรับเจ้าหน้าที่ กสอ. ที่ต้องเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.กสอ.)